Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w projekcie

"ZDALNY NAUCZYCIEL - BESKIDY'21"

w ramach konkursu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i biliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Grant realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest

podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach na terenie województwa śląskiego przez kadrę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku - Białej oraz ekspertów zewnętrznych.

Uczestnikami projektu

mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w formie zdalnej w okresie od września do listopada br.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem:

145 osób (w tym 15 nauczycieli PBW w Bielsku - Białej)

Okres realizacji projektu:

15.05.2021r. - 30 11.2021r.

Wartość projektu:

53 120,00 PLN

Wartość dofinansowania:

53 120,00 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 44 769,54 PLN

  • przeprowadzenie w grupach cyklu szkoleń w formie zdalnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz stacjonarnych dla kadry PBW w Bielsku - Białej
  • doradztwo o charakterze indywidualnym i/lub grupowym
  • rozwój kompetencji uczestników w zakresie edukacji zdalnej
  • opracowanie 5 pakietów materiałów dydaktycznych
  • doposażenie PBW w Bielski - Białej w niezbędny sprzęt umożliwiający realizację przedsięwzięcia grantowego